lorem

admteof@ukr.net

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК інформаційно-довідкових матеріалів з питань цивільного захисту Теофіпольського району

Приймальням «гарячої телефонної лінії» для надання консультативної допомоги населенню щодо дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій
Телефони " Гарячої лінії" Райдержадміністрації:3-12-34; 3-06-63

Все про субсидії

БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН
Безпека громадян
Меню сайту
Повідомлення
Голодомор
Податкова

Про службу у справах дітей Теофіпольської районної державної адміністрації

Хмельницької області

 

1. Служба у справах дітей районної держадміністрації (далі - Служба)
утворюється головою районної держадміністрації, входить до ЇЇ складу І в
межах    відповідної   адміністративно-територіальної   одиниці    забезпечує
виконання покладених на неї завдань.

2. Служба підпорядкована голові районної держадміністрації, а також
підзвітна та підконтрольна Міністерству соціальної політики України, службі у
справах дітей обласної держадміністрації.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами    Президента   України,   Кабінету   Міністрів   України,   наказами Міністерства соціальної політики України,   наказами служби у справах дітей обласної      держадміністрації,      розпорядженнями      голови      районної держадміністрації, а також Положенням про структурний підрозділ.

4. Служба та її статус як юридичної особи публічного права визначаються
головою районної держадміністрації.

5. Основним  завданням  Служби  є забезпечення  реалізації державної
політики   з   питань   соціального   захисту   дітей,   запобігання   дитячій
бездоглядності та   безпритульності, вчиненню   дітьми правопорушень на
території району.

6. Служба відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі
завдання:

            1) організовує   виконання   Конституції   і   законів   України,   актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших
центральних  органів   виконавчої  влади  та  здійснює  контроль  за  їх
реалізацією;

            2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів
фізичних та юридичних осіб:

            3) надає адміністративні послуги;

            4) здійснює  державний  контроль  за  дотриманням  підприємствами,

установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах, визначених повноважень;

            5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного
розвитку  у  відповідній  галузі  у  межах  відповідної  адміністративно-
територіальної" одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

            6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-
економічного   та   культурного   розвитку   відповідної   адміністративно-
територіальної одиниці;

            7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

            8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних
коштів;

            9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
            10) розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації,

у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

            11) бере  участь  у  погодженні  проектів  нормативно-правових  актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

            12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, проектів нормативне-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

            13) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної районної ради;

            14) готу є самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

            15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

            16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

            17) розглядає   в   установленому   законодавством   порядку   звернення

громадян;

            18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

            19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;       20) постійно  інформує  населення  про  стан  здійснення  визначених законом повноважень;

            21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

            22)здійснює      повноваження,      делеговані      органами      місцевого самоврядування;

            23) забезпечує   у   межах   своїх   повноважень   виконання   завдань
мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог
законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

            24) організовує  роботу   з  укомплектування,   зберігання,  обліку  та
використання архівних документів;

            25) забезпечує  у  межах   своїх  повноважень  реалізацію  державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

            26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

            27) забезпечує захист персональних даних;

            28) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

            29) здійснює інші передбачені законом повноваження.

            7.         Служба   для   здійснення   повноважень  та   виконання  завдань,   що визначені, має право:

            1) одержувати   в  установленому  законодавством  порядку  від   інших
структурних   підрозділів   районної  держадміністрації,   органів   місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності та їх посадових осіб Інформацію, документи і матеріали, необхідні
для виконання покладених на неї завдань;

            2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів,     фахівців     інших     структурних     підрозділів     районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

            3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення
роботи районної держадміністрації у відповідній галузі;

            4) користуватись   в   установленому   порядку   інформаційними   базами
орган ін   виконавчої  влади,   системами  зв'язку   і   комунікацій,   мережами
спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

            5)         скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та
конференції з питань, що належать до їх компетенції.

            8. Служба   в   установленому   законодавством   порядку   та   у   межах
повноважень  взаємодіє  з  іншими  структурними  підрозділами,  апаратом
районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також
підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для
провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності
одержання  і   передачі  інформації,  необхідної для  належного  виконання
покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

            9. Службу очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з начальником служби у справах дітей  обласної держадміністрації в установленому законодавством порядку.

            10. Керівник служби у справах дітей:

            1) здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

            2) подає на затвердження голові районної держадміністрації Положення про структурний підрозділ;

            3) затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов'язки між ними;

            4) планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

            5)вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

            6) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

            7) може входити до складу колегії відповідної районної держадміністрації;

            8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Служби та розробляє проекти відповідних рішень;

            9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

            10) представляє    інтереси    Служби    у    взаємовідносинах   з    іншими структурними    підрозділами    районної    держадміністрації,        органами місцевого   самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва відповідної районної держадміністрації";

            11) надає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

            Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні Інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Теофіпольському районному управлінні юстиції;

            12) подає на затвердження голові районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

            13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису Служби (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);

            14) здійснює добір кадрів;

            І5) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Служби;

            16) подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо:

            призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

            прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

            17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до
повноважень Служби;

            18) забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього
трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

            19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

            11. Накази керівника структурного підрозділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств,  інших  центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації або в судовому порядку.

            12. Керівник Служби може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної держадміністрації за поданням керівника структурного підрозділу.

            13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Служби визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

            14. Штатний розпис Служби затверджує голова районної держадміністрації.

            15.Служба як юридична особа публічного права має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки
Історія
Герб
Вибори 2015
Вибори
Реформи в Україні
РЕФОРМИ
Підтримай АРМІЮ
Відправ СМС на номер 565
Пошук
Форма входу
Меню
Підписка

Введіть свою email адресу:

Отримуйте свіжі новини

Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Банери
Установите Flash player для просмотра!
Вверх
Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтів - uCoz